Financiën

De werkgroep Financiën is verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de OGH en in relatie met de aangesloten kerken. Zij coördineert de actie Kerkbalans voor de aangesloten kerken in de Helmerhoek en zij beheert de inkomsten en uitgaven van de OGH.
De contactgegevens van deze werkgroep vindt u op de pagina 'Coördinatoren werkgroepen'.

Actie Kerkbalans

De Vaste Vrijwillige Bijdrage is bestemd voor het kerkgenootschap, waarvan de gever lid is. Het merendeel van de OGH-gemeenteleden betaalt de VVB dan ook rechtstreeks aan de eigen kerk. Bij betaling aan de OGH wordt de VVB dus verrekend met het kerkgenootschap waarvan de gever lid is. Hierop wordt een uitzondering gemaakt indien de schenker aangeeft, dat de VVB voor de OGH bestemd is. Evenals bijdrage ontvangen van personen die niet (of bij een ander) kerkgenootschap aangesloten zijn, blijven deze ontvangsten ter beschikking van de OGH.

Centrale kerkgebonden uitgaven

Onder dit begrip vallen bijvoorbeeld de bijdragen aan landelijke kerkelijke organen, Het bisdom en de traktementen (salaris) van de pastor en voorgangers en/of kerkelijk werker. De drie kerken financieren deze uitgaven door middel van de actie Kerkbalans en voor hen bestemde collecten. Deze uitgaven gaan buiten de OGH om.

Collecten etc. ten behoeve van de OGH

Onze eigen uitgaven dienen te worden bestreden vanuit eigen inkomsten. Die bestaan voornamelijk uit de opbrengst van collecten, aangevuld met giften en donaties. Voor zover deze inkomsten onze uitgaven niet dekken ontvangen wij een exploitatiebijdrage. Elk van de drie kerken draagt een derde bij.

Collecten bestemd voor derden

Voor deze inkomsten treedt de penningmeester slechts op als tussenpersoon. De collecte-opbrengsten worden doorbetaald.

Dagelijkse uitgaven OGH

Onder dit begrip  vallen alle uitgaven die in de wijk worden gedaan. Het zijn de kosten van de werkgroepen o.a. wijn, brood, de pianist, liturgieën, liedbundel enz.

De kosten van de voorgangers worden gedragen door de kerken en het Mediant. De OGH geniet vrijstelling van huur van kerkruimte(n).

Verantwoording wordt afgelegd aan de Oecumenische Raad Helmerhoek. Een lid van de werkgroep maakt ook deel uit van de ORH. Tevens wordt de jaarrekening gecontroleerd door een kascontrolecommissie. De begroting en de jaarrekening worden op de gemeenteavonden aan de orde gesteld.

Veel organisaties hebben hinder van de geldende corona maatregelen.
Tijdens onze vieringen collecteerden we de afgelopen jaren wekelijks voor landelijke, maar ook voor plaatselijke goede doelen organisaties. Vanaf het moment dat we gestopt zijn met onze fysieke bijeenkomsten is ook het collecteren voor deze goede doelen gestopt.
Ik ben ervan overtuigd dat u met enige regelmaat de bekende landelijke organisaties van een gift voorziet. Maar geldt dit ook voor de plaatselijke goede doelen die u via de wekelijkse kerkcollecte royaal van giften heeft voorzien?

Graag maak ik u attent op een aantal van de plaatselijke goede doelen die uw bijdrage goed kunnen gebruiken. Ik denk dan aan organisaties als:

Stichting Leergeld Enschede NL07 RABO 0141 8698 01
Voedselbank Enschede-Haaksbergen NL98 RABO 0316 0408 78
Fonds Bijzondere Noden Enschede NL29 RABO 0396 7636 77
De Wonne Enschede   NL43 INGB 0004 1422 99 

 

Wanneer u meer informatie wilt over deze organisaties dan kunt u deze via het internet gemakkelijk vinden.

Als penningmeester wil ik ook onze eigen geloofsgemeenschap nog even onder uw aandacht brengen. Ons uitgavenpatroon is momenteel weliswaar aanzienlijk lager dan vorige jaren maar onze inkomsten blijven ook fors achter bij de begrotingsraming. Ook de OGH kan uw gift goed gebruiken.

Stichting materieel beheer OGH  NL43 INGB 0664 9791 57

 

Van harte aanbevolen!
René ten Thij