Op deze website wordt aandacht voor de Actie Kerkbalans gevraagd. Als OGH hebben we, in het verlengde van de Actie Kerkbalans, vele jaren een substantiële financiële bijdrage mogen ontvangen van zowel de RK Parochie St. Jacobus de Meerdere als van de Protestantse Gemeente Enschede. Zoals bij velen bekend is enkele jaren geleden van katholieke zijde aangegeven dat zij geen financiële ruimte meer hadden om de OGH financieel te steunen. Afgelopen jaar heeft ook de PGE aangegeven dat ze de jaarlijkse bijdrage aan de OGH met ingang van 2022 beëindigen. Daarmee valt voor ons als OGH met ingang van 2022 een fors deel van onze jaarlijkse inkomsten weg.

Namens de Raad van de OGH wil ik u vragen uw betrokkenheid bij de OGH te tonen door (een deel van) uw jaarlijkse kerkbijdrage niet via de Actie Kerkbalans over te maken naar de RK Parochie of de PGE maar de bijdrage rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de OGH.

U kunt uw OGH-bijdrage overmaken naar banknummer:

NL43 INGB 0664 9791 57 ten name van STG MAT BEHEER OECUMENISCHE GELOOFSG HELMERHOEK

Bij de gemeenteleden raadpleging op 14 december hebben enkele leden vragen gesteld over de fiscale consequenties met betrekking tot de aftrekbaarheid van giften.
Als OGH gaan we in 2022 een ANBI status aanvragen zodat giften die naar ons worden overgemaakt fiscaal aftrekbaar blijven. Over het resultaat van deze aanvraag zullen we u via de nieuwsbrief informeren.

Alvast hartelijk dank voor uw welwillende medewerking.
Namens de Raad van de OGH,
René ten Thij, penningmeester