Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.
 
 OGH Nieuwsbrief #151 - 30 december 2022
 
 
 

Deze Nieuwsbrief

Oud en Nieuw

Prosit Neujahr

Kerkbijdrage rechtstreeks overmaken naar de OGH

Actie Kerkbalans 2023

Collectedoelen januari 2023

Rooster vieringen januari 2023

​​​​​​​Volgende Nieuwsbrief

 

Oud en Nieuw

oud en nieuwHet feest is over
Bij de Groot
ligt een kerstboom 
in de goot.

 

 

 

 

 

Nu ik dit schrijf is het nog 2022, maar als u dit leest is het misschien al 2023. De tijd vliegt. Aan het einde van het jaar denk ik vaak aan dit kleine gedichtje van Toon Hermans. Hij kon de dingen vaak met weinig woorden raak omschrijven. Zo hebben we ons in december druk gemaakt voor de dagen van Kerstmis en voor je het weet is het voorbij en belandt de kerstboom weer op zolder of in de goot.
Het geeft een beetje de vergankelijkheid en de snelheid van de tijd weer. Voor nu is het misschien wel even tijd om ons te bezinnen wat het nieuwe jaar ons gaat brengen.
Wat er komen gaat weten we niet, het ligt in het verschiet. 
Maar wat we wel weten is hoe we ons er toe willen verhouden. 
Gaan we mee in de snelheid en de waan van de dag of vinden we rustpunten in ons leven.
Voor mij zijn de rustpunten vooral het genieten van wat de natuur ons heeft te bieden (en dat hoeft echt niet ver weg te zijn) en luisteren naar mooie muziek en zang. Ik kan echt geraakt worden door mooie melodieën met prachtige teksten eronder. Soms kunnen teksten juist de muziek versterken. Jaren geleden mocht ik eens meewerken aan een Top 2000 dienst in een kerk. Ik heb me verbaasd hoeveel prachtige muziek met sprekende teksten er zijn wanneer je een thema aan toe voegt. Allemaal muziek die in de Top 2000 voorkomt, maar zo eigentijds. Met wat vertalingen en verbindingen wordt het een volwaardige viering, waarin de spiritualiteit en de mysterie van het leven de boventoon voert. Muziek waarin God zich kenbaar maakt aan ons mensen, zonder dat het hardop genoemd wordt. 
Eigenlijk een beetje zoals ik de vieringen in de OGH samenstel, waarin de teksten en de lezingen allemaal een verbinding hebben met elkaar, versterkt door de liederen die gezongen worden. 
Wanneer na de overweging de pianist een ander stuk gaat spelen dan de bedoeling was, omdat zijn gevoel zegt dat dit juist bij de woorden aansluit, word ik helemaal warm van binnen. Mijn zondag kan niet meer stuk.
Hopelijk mogen wij in het nieuwe jaar vaak zulke vieringen beleven, waarin de warmte, de nabijheid en de verstilling elkaar vinden. 
Dat maakt dat ik kom tot een hertaling van het gedichtje van Toon.

Oud is Nieuw
Bij de OGH
klinkt Gods muziek
in ieders oren

oud en nieuw

Ik wens iedereen een vreugdevol, gezegend en muzikaal 2023 toe.

Gerrie Slütter-Peterkamp

 

Prosit Neujahr

Na afloop van de eerste viering in het nieuwe jaar 2023 (zondag 8 januari) wil de raad graag met u proosten op het nieuwe jaar.
Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u nieuwjaarswensen delen, ervaringen uitwisselen of eenvoudigweg genieten van het feit dat het nieuwe jaar nieuwe kansen en mogelijkheden biedt.
We ontmoeten u graag.

Namens de Raad,
René ten Thij

2023

 

Kerkbijdrage rechtstreeks overmaken naar de OGH

In deze nieuwsbrief wordt aandacht voor de Actie Kerkbalans gevraagd. Als OGH hebben we, in het verlengde van de Actie Kerkbalans, vele jaren een substantiële financiële bijdrage mogen ontvangen van zowel de RK Parochie St. Jacobus de Meerdere als van de Protestantse Gemeente Enschede. Zoals bij velen bekend is hebben beide kerken aangegeven dat zij geen financiële ruimte meer hebben om de OGH financieel te steunen. 

In het jaar 2022 hebben veel gemeenteleden de OGH financieel gesteund op een zodanige wijze dat we het boekjaar 2022 met een positief resultaat kunnen afsluiten. In de nieuwsbrief van februari 2023 leest u hier meer over. 

Namens de Raad van de OGH wil ik u vragen uw betrokkenheid bij de OGH te tonen door ook voor het jaar 2023 (een deel van) uw jaarlijkse kerkbijdrage niet via de Actie Kerkbalans over te maken naar de RK Parochie of de PGE maar de bijdrage rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de OGH.

U kunt uw OGH-bijdrage overmaken naar banknummer:

NL43 INGB 0664 9791 57 ten name van STG MAT BEHEER OECUMENISCHE GELOOFSG HELMERHOEK

Alvast hartelijk dank voor uw welwillende medewerking.
Namens de Raad van de OGH,
René ten Thij, penningmeester

 

Actie Kerkbalans 2023

kerkbalansMet de start van het nieuwe jaar is er, zoals u gewend bent, ook de start van de actie Kerkbalans. Deze landelijke inzamelingsactie, met als doel het in stand houden van de kerken en de vieringen, is een gezamenlijke actie van o.a. de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk.
De officiële periode van de actie Kerkbalans is dit jaar van 14 t/m 28 januari 2023 en het thema van de landelijke actie is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen!” 
Laat u inspireren en toon uw betrokkenheid! Ook door in financieel opzicht uw gewaardeerde bijdrage te leveren.

Achter de schermen wordt er, ook in de Helmerhoek, gewerkt aan de voorbereidingen voor deze actie. 
U krijgt aan het begin van de actieweken de kerkbalansenveloppe aangereikt of u treft die aan in uw brievenbus. 
Aan het eind van de actieweken wordt de antwoordenveloppe weer bij u opgehaald. Waarschijnlijk spreekt de kerkbalansmedewerk(st)er daarvoor een tijd met u af. 
Natuurlijk wordt het gewaardeerd, indien u in de gelegenheid bent daarvoor, als u de antwoordenveloppe weer terugbezorgt in de brievenbus van degene die u de kerkbalansenveloppe aanreikte/bezorgde. Natuurlijk treft u daarvoor zijn/haar adres en telefoonnummer aan op de enveloppe of middels een briefje bij de enveloppe.

Graag wijzen we u ook nog op de mogelijkheid om uw vrijwillige bijdrage middels een automatische incasso aan uw kerk te geven. Dan hoeven de kerkbalansmedewerkers niet bij u aan de deur te komen! Dat geldt voor beide kerken. 
Voor de leden van de PG Enschede is er ook de mogelijkheid van toezeggen per mail. Dat kan als u uw mailadres bekend maakt bij het Kerkelijk Bureau (info@pgenschede.nl) en aangeeft dat u de jaarlijkse kerkbalanstoezegging per mail wilt doen. 

Nog even resumerend: 
In de week van 15 januari kunt u dus de kerkbalansenveloppe verwachten. In diezelfde week of de week daarop graag voor 26 januari de enveloppe retour.

Gelet op het thema van dit jaar, zeggen we graag tegen u: 
Geef vandaag ruimhartig, zodat de/uw kerk van morgen kan blijven bestaan!
Mogen we rekenen op uw steun? We hopen op een geslaagde actie dit jaar!
Bij voorbaat dank!

Uw coördinatoren in de Helmerhoek:
Annelies Tenbergen          e-mail: anneliest@kpnmail.nl 
Albert Fransen                  e-mail: a.fransen32@kpnmail.nl 
Jan Willem Visschers       e-mail: jwvisschers@gmx.net                 tel. 053 4765535

N.B. Voor contact over of medewerking aan deze actie, bel of mail met een van de coördinatoren. 

 

Collectedoelen januari 2023

Ook in 2023 collecteren we tijdens onze vieringen voor plaatselijke, landelijke en internationale doelen.
Het gaat om de volgende negen ideële instellingen: Caritas Enschede, Voedselbank, Fonds bijzondere Noden, Oecumenisch City Pastoraat, Woongemeenschap De Wonne, Stichting Leergeld, het Huis van Verhalen, Vluchtelingenwerk, en de stichting Titané Molukken.

Mocht u andere ideële instellingen kennen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken dan horen we dat graag van u. Dan gaan we in de raad bespreken hoe we hiermee om gaan.

In de maand januari collecteren we voor Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld, het Huis van Verhalen en het Fonds Bijzondere Noden. Onderstaand een korte uitleg wat de doelstelling van de instelling is. Mocht u meer willen weten dan vindt u op de websites van de genoemde instellingen uitgebreide informatie.

  • Zondag 1 januari is er geen viering.
  • Zondag 8 januari willen we Vluchtelingenwerk Nederland financieel ondersteunen. Vluchtelingenwerk is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land.
  • Zondag 15 januari collecteren we voor de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Enschede maakt het voor kinderen uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen mogelijk om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee voorkomen zij dat kinderen (4 tot 18 jaar) in de gemeente Enschede door geldgebrek niet mee kunnen doen. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) komen in aanmerking. Dit kunnen gezinnen zijn die een inkomen uit een uitkering, dienstverband of onderneming hebben. Vergoed worden zaken als een fiets, computer, schooltas, of gymkleding. Ook worden kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek vergoed.
  • Zondag 22 januari is de bijzondere collecte bestemd voor het Huis van Verhalen. Het Huis van Verhalen is een ontmoetingsplek in de Enschedese wijk Roombeek waar verhalen centraal staan. Het verhaal van de vuurwerkramp wordt verteld tijdens activiteiten zoals inloopmiddagen en maandelijkse rondleidingen.
  • Zondag 29 januari vragen we aandacht voor het Fonds Bijzondere Noden. Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

 

Rooster vieringen januari 2023

Zondag Voorganger:   Geen viering
01 januari  Organist/pianist:      
10.00 uur  Doel 1e collecte:    
       
Zondag  Voorganger:  Pastor A. Kemper  
08 januari Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk Nederland  
       
Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen  
15 januari Organist/pianist: Gerrit Dogger   
10.00 uur Doel 1e collecte: Stichting Leergeld Enschede  
       
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
22 januari Organist/pianist: Jesse Meerman  
10.00 uur Doel 1e collecte Huis van Verhalen  
       
Zondag Voorganger: Mevr. G. Looman  
29 januari Organist/pianist: Gerrit Dogger   
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds Bijzondere Noden  

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin februari 2023. Artikelen uiterlijk donderdag 2 februari 2023 sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.