Logo OGHOecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

OGH staat voor Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. De OGH is geen kerk op zich, maar een geloofsgemeenschap binnen de bestaande kerken op basis van een samenwerkingsverband tussen de Samen op Weg gemeente Helmerhoek en de RK Parochie Verrijzenis des Heren te Enschede Zuid.
Daarmee is de OGH "wijkkerk" voor de Helmerhoek maar staat open voor ieder binnen en buiten de Helmerhoek die de oecumene een warm hart toedraagt.

De visie van de OGH

Wij zijn een geloofsgemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten in openheid en betrokkenheid om zo onderweg te zijn naar Gods toekomst, hier en nu.
Wij weten ons geïnspireerd door Jezus van Nazareth, hebben een kritische houding naar Schrift en traditie, en voelen ons verantwoordelijk voor mensen, dichtbij en ver weg.
Wij geven ruimte aan een ieder die zoekt naar eenheid in verscheidenheid om zo de oecumene uit te dragen en te bevorderen.
Zodoende willen wij elkaar motiveren en stimuleren om samen te vieren, te delen en te leren, maar ook te vernieuwen.

Torentje Mediant

De volgende kenmerken typeren de OGH in het bijzonder:

  • Een jonge geloofsgemeenschap, opgericht in 1982;
  • Gebouwd op kerkelijke tradities, Ruimte gevend aan breed ingevulde oecumene;
  • Als wijkgemeente in de Helmerhoek, Op basis van een samenwerking tussen de SoW gemeente Helmerhoek en RK Parochie Verrijzenis des Heren te Enschede Zuid;
  • In samenwerking met het Mediant, locatie Helmerzijde (vh het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis);
  • Iedere zondag een oecumenische viering, gehouden in de Theaterzaal van het Mediant (locatie Helmerzijde); gezamenlijk georganiseerd met de Dienst Geestelijke Verzorging van het Mediant;
  • Stiltecentrum op het terrein van het Mediant Helmerzijde;
  • Grote hoeveelheid actieve leden en vrijwilligers;
  • Aangesloten bij het Landelijk Oecumenische Platform.

 

De organisatiestructuur is grotendeels is opgebouwd rondom werkgroepen. Centrale beleidsvorming wordt verzorgd door de Oecumenische Raad Helmerhoek.

Organisatiestructuur

De OGH wordt gekenmerkt door het grote aantal vrijwilligers dat in allerlei werkgroepen actief is. Dit is terug te vinden in de organisatiestructuur van de OGH die grotendeels is opgebouwd rondom die werkgroepen en daaronder vallende subwerkgroepen. Centrale beleidsvorming en coördinatie van onder andere het beleid wordt verzorgd door de Oecumenische Raad Helmerhoek.

Werkgroepstructuur

Werkgroepstructuur

De Oecumenische Raad Helmerhoek

De bestuurlijke taken van de OGH worden gedragen door de Oecumenische Raad Helmerhoek. Zij bepaalt het algemene beleid ten aanzien van het werk in de OGH; zowel inhoudelijk als operationeel. Daartoe wordt o.a. jaarlijks een beleidsplan opgesteld. Verder stimuleert, begeleidt en coördineert zij de activiteiten van de diverse werkgroepen. Ook de vertegenwoordiging van de OGH naar buiten is een taak van de Raad.

De Raad bestaat uit 9 leden; bij voorkeur 3 Hervormde, 3 Gereformeerde en 3 Rooms Katholieke leden, aangevuld met de in de gemeenschap werkende pastores. Drie leden uit de Raad vormen samen het dagelijkse bestuur, welke de vergaderingen voorbereid. Alle leden van de Raad worden bevestigd voor hun taak.

Contactgegevens van de OGH raadsleden vindt u op de pagina 'Raadsleden, Kerkelijk bureau en Communicatie'.

Diny heeft in het najaar aangegeven dat zij per 1 januari 2021 gaat stoppen als raadslid van de Oecumenische Geloofsgemeenschap. Als raad respecteren we deze keus en we zijn Diny erg dankbaar voor haar werkzaamheden voor de OGH.

Diny is in september 1994 toegetreden tot de raad OGH en is vanaf het begin scriba (secretaris) van de OGH geweest, zesentwintig jaar lang bestuurlijk betrokken.

In 1994 was de OGH een bloeiende Geloofsgemeenschap, waar veel kerkelijke activiteiten werden georganiseerd. Dit betekende dat er bestuurlijk gestuurd moest worden, er waren veel overlegorganen waar de OGH aan deelnam.  Vanaf het begin is Diny een rustpunt in het bestuur geweest, ook in de roerige jaren die er zijn geweest. Als scriba behield ze overzicht en was accuraat, zowel bij het opstellen van de agenda als de verslaglegging. De computer was in 1994 nog redelijk onbekend, dit betekende dat de verslagen en de correspondentie handmatig moest worden verwerkt. 

Het Kerkelijk bureau is voor het goed functioneren van de OGH onontbeerlijk. Het bureau registreert veranderingen in gezinssituaties, bijv. verhuizing, geboorte, doopaanvraag en overlijden. Enkele jaren geleden werden de meeste veranderingen door de gemeente doorgegeven, maar door de wet op de persoonsregistratie is dit niet meer het geval. Daarom is het van groot belang dat u alle mutaties doorgeeft aan ons kerkelijk bureau en/of het kerkgenootschap waar u lid van bent.

Contactgegevens van het Kerkelijk bureau van de OGH vindt u op de pagina 'Raadsleden, Kerkelijk bureau en Communicatie'.