Kaars, brood en wijnOecumenische vieringen

Alle vieringen gehouden binnen de OGH zijn oecumenisch van opzet en staan open voor iedereen. Afwisselend wordt voorgegaan door binnen de OGH werkzaam zijnde rooms katholieke en protestantse voorgangers vanuit de wijk/parochie respectievelijk vanuit het Mediant.

Plaats en tijd

Alle vieringen vinden plaats in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050. De aanvangstijd is 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Welkom in de viering

U wordt in de viering bij binnenkomst in de zaal welkom geheten door de ontvangstgroep. Van hen ontvangt u de gedrukte liturgie, het voor die viering gekozen liedboek, en indien nodig de OGH bundel.
Speciale aandacht is er voor mensen die voor het eerst de vieringen bezoeken. Als u vragen heeft kunt u altijd bij hen terecht.

Liturgie en zangbundels

Omdat iedere viering openstaat voor leden van de OGH en voor bewoners van het Mediant wordt, voor alle duidelijkheid, bij iedere viering gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Ter ondersteuning wordt veelal gebruik gemaakt van de eigen OGH map (ook wel "grijze boekje" genoemd), waarin een aantal modellen zijn opgenomen voor de oecumenische liturgie en keuzemogelijkheden voor de onderdelen daarvan.
Als zangbundels maken we wisselend gebruik van de Petrus en Paulusbundel (PP), het Liedboek der Kerken (LB) en Gezangen voor Liturgie (GvL).

Vrijwilligers in de viering

Het is in de vieringen gebruikelijk dat vrijwilligers op verschillende terreinen deelnemen aan (de voorbereiding) van de vieringen.

Zo verzorgen de lectoren beurtelings de schriftlezingen in de viering en eventueel andere onderdelen, zoals het drempelgebed en de voorbeden. Daarnaast maken zij de tafel klaar voor de viering van brood en wijn. Na het delen van brood en wijn verzorgen zij ook het afruimen van de tafel.

De muzikale begeleiding, zowel op de piano als op het orgel, wordt afwisselend verzorgd door vier vaste organisten / pianisten.

Iedere zondag zorgt de bloemengroep voor een passende tafelversiering op de liturgietafel. Zoveel mogelijk wordt het zgn. symbolische bloemschikken toegepast. Tijdens de viering wordt aangegeven, wie ter bemoediging de bloemen uit de viering krijgt aangeboden.

Ter ondersteuning van de gemeentezang bij bijzondere vieringen (bijv. kerstnacht en de paaswake) heeft de OGH een eigen cantorij. Zij werken ongeveer 10 keer per jaar mee aan de vieringen.

Ten slotte is er een grote groep van "kosters" die de praktische zaken verzorgen voor de vieringen, zoals het klaarzetten en aankleden van de liturgietafel, het neerzetten van de microfoons, het klaarzetten van brood en wijn.

Voor afgaand aan de viering kunnen de bewoners van het ziekenhuis worden opgehaald en na de viering worden teruggebracht door enkele vrijwilligers van de OGH.

Kindernevendienst

Voor alle kinderen van de basisschool kent de OGH binnen de zondagse vieringen een kindernevendienst. Tijdens de woorddienst gaan de kinderen naar een eigen ruimte om zo op een voor hen aansprekende manier vertrouwd te raken met liturgie en Bijbelverhalen. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt. De vertellingen in kerk en kindernevendienst lopen zoveel mogelijk parallel. Bij de terugkomst in de kerk is er ruimte voor het vertellen van de verwerking van het verhaal van de kindernevendienst. 
Met uitzondering van de herfstvakantie, de laatste week van de kerstvakantie, de meivakantie en de zomervakantie is er wekelijks een kindernevendienst. En natuurlijk ook niet als er speciale gezinsvieringen zijn. 
Enkele keren per jaar bereidt de kindernevendienstgroep samen met een voorganger zo'n gezinsviering voor, waarbij de kinderen een groot aandeel leveren in de viering. De vieringen op kerst- en paasmorgen zijn hier voorbeelden van. 
In zowel de veertigdagentijd als wel in de advent bestaan de kindernevendiensten uit een project. In de weken voorafgaand aan het feest wordt hier naar toe gewerkt. Ook in de vieringen zelf wordt er dan extra aandacht aan het project van de nevendienst besteed.

Kring tijdens de viering

Als kenmerkend onderdeel voor de vieringen binnen de OGH wordt tijdens de viering door alle aanwezigen een kring gevormd. Als het een maaltijdviering betreft wordt in deze kring het brood en wijn gedeeld en aan elkaar doorgegeven. Daarnaast is het altijd de plaats om elkaar de vrede van Christus te wensen.
Deelname aan de kring is natuurlijk vrij en mocht u verhinderd zijn om daar in plaats te nemen of ander zins er niet aan mee kunt doen, dan wordt daar vanzelfsprekend rekening mee gehouden. Uitleg over de gang van zaken en indien nodig verdere instructies worden tijdens de viering gegeven door de voorganger of het dienstdoende raadslid.

Kinderoppas

In overleg kan er voor kinderoppas gezorgd worden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, zodat de ouders de vieringen kunnen bijwonen.